مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

صفحه 1 از 1 از میانِ 1 محصول.

تخت ثابت
منظور از تخت ثابت آن تعداد تخت بیمارستانی که به هنگام تصویب طرح ساخت بیمارستان و یا تصویب طرح توسعه آن توسط وزارت بهداشت برای بیمارستان هاست